Nasi specjaliści

Psycholog szkolny

mgr Magdalena Bielat

Psycholog:
 • prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów; 
 • diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły; 
 • diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole i rozwiązuje występujące problemy wychowawcze; 
 • udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 
 • podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci we współpracy z wyspecjalizowanymi instytucjami; 
 • minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 
 • inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych; 
 • udziela pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 
 • wspiera nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w ich działaniach profilaktyczno – wychowawczych, edukacyjnych; 
 • udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
 • prowadzi zajęcia psychoedukacyjne oraz zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; 
 • udziela porad i konsultacji. 
 •  

Pedagog szkolny

mgr Grażyna Kruszewska

Pedagog:
 • prowadzi badania diagnostyczne uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
 • rozpoznaje przyczyny utrudniające uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły;
 • prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym; 
 • podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające niepowodzeniom edukacyjnym uczniów we współpracy z rodzicami ucznia;
 • wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów;
 • rozpoznaje indywidualne potrzeby rozwojowe oraz edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły; 
 • udziela pomocy - psych. 

Zajęcia warsztatowe dla klas 1


Terapeuta integracji sensorycznej

mgr Marta Trzcińska


Należy pamiętać, że efektywność terapii integracji sensorycznej uwarunkowana jest w dużym stopniu zaangażowaniem rodzica i wykonywaniem zalecanych przez terapeutów ćwiczeń domowych (zamieszczonych w ocenie procesów integracji sensorycznej lub wskazanych przez terapeutę pracującego z uczniem)

Zajęcia mają charakter „zabawy naukowej”, w trakcie której poprzez dostarczanie kontrolowanej ilości odpowiednich wrażeń (dotykowych, przedsionkowych, proprioceptywnych) dochodzi do kompensacji zaburzonych funkcji zmysłowych.

Integracja sensoryczna, określana jako SI (z ang. „Sensory Integration"), to proces, podczas którego układ nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów:
 • wzrokowych, 
 • słuchowych, 
 • węchowych, 
 • smakowych, 
 • dotykowych (czucie powierzchniowe), 
 • proprioceptywnych (czucie głębokie), 
 • przedsionkowych (zmysł równowagi, odbierający ruch). 
Następnie organizuje je i interpretuje tak, by mogły być wykorzystane w celowym i efektywnym działaniu. U większości ludzi proces ten przebiega automatycznie, natomiast u osób z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego dzieje się inaczej, co może powodować m.in. trudności w rozwoju poznawczym, motorycznym oraz w zachowaniu dziecka.

Objawy dysfunkcji integracji sensorycznej najczęściej manifestują się:
 • wzmożoną lub obniżoną wrażliwością na bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe oraz ruch, 
 • niewłaściwym poziomem koncentracji uwagi, 
 • obniżonym poziomem koordynacji ruchowej, 
 • opóźnieniami w rozwoju mowy, w rozwoju ruchowym, 
 • nieprawidłowym poziomem aktywności ruchowej, 
 • trudnościami w zachowaniu (duża emocjonalność) i nauce. 
Na czym polega terapia prowadzona metodą integracji sensorycznej ?

Na terapię integracji sensorycznej przyjmowane są głównie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ponieważ w tym czasie terapia przynosi największe i najszybsze efekty. Uzasadnione jest to tym, że jest to okres największej plastyczności neuronalnej.

Terapeuta SI bazując na swojej wiedzy, dostosowuje trudność ćwiczeń do poziomu możliwości dziecka oraz jego samopoczucia. Ćwiczenia nie mogą być ani zbyt łatwe, ani zbyt trudne dla dziecka. Ciągłe balansowanie na granicy możliwości dziecka poprawia organizację ośrodkowego układu nerwowego i wpływa na zmianę zachowania w sferze motorycznej oraz emocjonalnej, poprawia funkcje językowe i poznawcze, a przede wszystkim przejawia się lepszą efektywnością uczenia się.

Do terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt, taki jak: podwieszane platformy, huśtawki, hamaki, deskorolki, trampoliny, tunele, piłki gimnastyczne, równoważnie, a także materiały do stymulacji dotykowej, wzrokowej, węchowej i słuchowej.

Jak wyglądają zajęcia integracji sensorycznej w naszej szkole?

Zajęcia terapeutyczne w naszej szkole odbywają się 1 x w tygodniu i trwają 45 minut. Zgodnie z regulaminem pierwszeństwo zakwalifikowania się na terapię, prowadzoną metodą integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej nr 112, mają uczniowie z klas 0 – III posiadający orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a w nim zalecenia do terapii SI.

Rodzice mogą uzyskać poradę, konsultację w sprawie terapii integracji sensorycznej, w Filii SP 112, w czwartki, w godz. 7.30-8.00 lub po wcześniejszym ustaleniu, z terapeutą, terminu spotkania.

 
Logopeda szkolny

mgr Sylwia Mucha


Logopeda to specjalista, który zajmuje się zapobieganiem zaburzeniom mowy, rozpoznawaniem wad wymowy i mowy oraz usuwaniem wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie. Logopeda stymuluje rozwój mowy oraz dba o prawidłowy jego rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym.

Logopeda szkolny:
 • przeprowadza diagnozę logopedyczną, prowadzi badania przesiewowe w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów; 
 • prowadzi zajęcia logopedyczne dla uczniów oraz porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 
 • podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 
 • wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 • udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Główne zadania logopedy:
 • rozpoznać zakłócenia lub zaburzenia językowe (diagnoza); 
 • usuwać wszelkie zakłócenia i zaburzenia komunikacji językowej (terapia); 
 • zapobiegać powstawaniu wad wymowy i czuwać nad prawidłowym rozwojem mowy oraz pomagać w przezwyciężaniu problemów dzieciom, mających problemy z mówieniem, rozumieniem, czytaniem i pisaniem (profilaktyka). 
Logopeda szkolny prowadzi specjalistyczne ćwiczenia z dziećmi, których celem jest:
 • korygowanie lub całkowite wyeliminowanie wszelkich wadliwych dźwięków (głosek) występujących w mowie czynnej i wywoływanie w ich miejsce nowych (prawidłowych); 
 • utrwalanie w/w głosek w sylabach, wyrazach, w mowie samodzielnej; 
 • kształtowanie prawidłowej mowy poprzez wzbogacanie słownika dziecka, usprawnianie swobodnej wypowiedzi pełnymi zdaniami,  ćwiczenie starannej i płynnej mowy.
Terapia logopedyczna
Zajęcia logopedyczne
Rozwój mowy
Wady wymowy
Ćwiczenia logopedyczne
Porady dla rodzicówGodziny pracy specjalistów

psycholog
Poniedziałek 10:00-15:00
Wtorek 10:00-14:00
Środa 9:00-13:00
Czwartek 11:00-16:00
Piątek 8:00-12:00
pedagog
-
-
Środa 12:00-16:00
Czwartek 9:00-13:00
Piątek 8:00-11:00
terapeuta IS
Poniedziałek 13:50-17:20
Wtorek 13:50-17:20
-
Czwartek 8:00-10:35
Piątek 8:00-10:35
logopeda
Poniedziałek 9:00-15:00
Wtorek 9:00-15:00
Środa 9:00-15:00
Czwartek 9:00-15:00
Piątek 9:00-14:00